Artikel 1. | Definities

In deze gebruiksvoorwaarden, alsook in de privacyvoorwaarden, worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;
 2. Website: lovematch.nu
 3. GL: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, GREEN LIGHT concepts BV, Ceintuurbaan 211 (KvK nummer: 71815198 and btw-nummer: NL858859889B01), 3051 KC Rotterdam, the Netherlands;
 4. Diensten: het door GL ontwikkelde platform waarop de Diensten van het Bedrijf via de Website aangeboden worden;
 5. Diensten van het Bedrijf: de chat- en entertainmentdiensten die via de Diensten door het Bedrijf middels de Website aan Member worden aangeboden;
 6. Bezoeker: eenieder die de Website bezoekt, al dan niet tevens Member;
 7. Member: eenieder die een Lidmaatschap met GL is aangegaan of beoogt aan te gaan;
 8. Lidmaatschap: iedere tussen GL en Member tot stand gekomen overeenkomst tot gebruik van de Diensten;
 9. Content: door Member aangeleverd materiaal voor plaatsing op de Website, zoals openbare memberprofielinformatie, teksten, foto's, video’s en door Member verzonden SMS- en/of online berichten, reacties, foto's en video’s;
 10. Bedrijfscontent: materiaal op de Website afkomstig van Bedrijf, althans niet van GL, bijvoorbeeld van het Bedrijf afkomstige fictieve personages, notificaties, teksten, video’s, audio, berichten, foto’s of andere afbeeldingen;
 11. Credits: de op Website gebruikte virtuele valuta om Premium toegang mee af te rekenen;
 12. Inlogcode: de door GL aan Member verstrekte code waarmee Member toegang krijgt tot de Website;
 13. Gratis toegang: het gratis Lidmaatschap op de Website waarbij Member toegang tot de Website krijgt en beperkt van de Diensten gebruik kan maken;
 14. Misbruik: het plaatsen van Content op de Website of het versturen van Content waarmee de (privacy)rechten van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële boodschappen en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming van de rechthebbende;
 15. Premium toegang: het betaalde Lidmaatschap van de Website waarbij Member door het aanschaffen van Credits, naast Gratis toegang tot de Website, ook volledig van de Diensten gebruik kan maken.

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de Website, elk aanbod van GL tot de levering van de Diensten en ieder tot stand gekomen Lidmaatschap. Bezoekers die zich niet als Member registreren zijn aldus ook gebonden aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden en de privacyvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Gebruiker en GL en omvatten derhalve de juridische overeenkomst tussen GL en Bezoeker. De versie die geldig was op het moment van sluiting van de overeenkomst is bepalend.
 2. Bezoeker dient deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen om ervoor te zorgen dat hij deze voorwaarden begrijpt. Door de Website te gebruiken aanvaardt Bezoeker gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de privacyvoorwaarden. Deze Voorwaarden en privacyvoorwaarden worden op de Website geopenbaard en kunnen bij elk bezoek aan de Website worden geraadpleegd.
 3. Indien Bezoeker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en privacyvoorwaarden, dient hij het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.
 4. Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door GL schriftelijk zijn aanvaard. Regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, met name handelsvoorwaarden van Bezoeker, vormen derhalve alleen een geldig onderdeel van de contractuele relatie indien GL de geldigheid daarvan schriftelijk bevestigt. Dit geldt eveneens voor eventuele bijkomende afspraken die door werknemers van GL worden gemaakt.

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming Lidmaatschap

 1. Het Lidmaatschap komt tot stand doordat Member het op de Website vermelde inschrijfformulier via de Website toezendt waarna GL het e-mailadres verifieert. Het Lidmaatschap is definitief zodra Member door middel van het plaatsen van een vinkje (opt-in) akkoord gaat met de Voorwaarden en de privacyvoorwaarden alsmede een vinkje (opt-in) waarmee verklaart wordt dat Member bekend is met de entertainment doelstelling van de Website
 2. Member is verplicht om waarheidsgetrouw en nauwkeurig alle bij de registratie op de Website gevraagde informatie te verstrekken.
 3. Elk Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. Om gebruik te mogen maken van de Website en de Diensten, dient Member minimaal de volwassen leeftijd te hebben bereikt (hetzij ten minste 18 of 21 jaar) welke geldt in Members rechtsgebied. Member garandeert dat hij de volwassen leeftijd heeft bereikt welke van toepassing is in diens rechtsgebied. GL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de Website en de Diensten.

Artikel 4. | Prijs en betaling

 1. Member verkrijgt bij inschrijving een Gratis toegang Lidmaatschap.
 2. Indien Member met andere Members wenst te communiceren of de Diensten volledig wenst te gebruiken, dient Member het Lidmaatschap op te waarderen naar Premium toegang. Member dient daarvoor Credits aan te schaffen middels de Website. De op de Website vermelde bedragen voor aanschaf van Credits zijn inclusief omzetbelasting.
 3. De kosten voor het gebruik door Bezoeker van data en SMS-diensten in verband met zijn gebruik van de Website, komen voor rekening van Bezoeker. GL is niet aansprakelijk voor enige kosten door de telecomprovider van Bezoeker aan de Bezoeker in rekening gebracht.
 4. Door het betalingsformulier op de Website in te vullen en te versturen, machtigt Member GL om het verschuldigde bedrag af te schrijven, bijvoorbeeld van de bank- of creditcardrekening van Member. Indien het door Member verschuldigde bedrag na ontvangst van het betalingsformulier door GL niet (geheel) kan worden geïncasseerd aan de hand van de door Member geselecteerde betaalmethode, vervalt de Premium toegang tot de Diensten.
 5. Indien een betaling door Member wordt gestorneerd of wanneer het automatische incasseren van Member diens bank- of creditcardrekening om een andere reden niet is gelukt, betekent dit dat Member in gebreke is in de nakoming van diens betalingsverplichting. Dit veroorzaakt extra kosten welke naast de hoofdsom bij Member in rekening kunnen worden gebracht. Bij het uitblijven van betaling, zal een incassobureau kunnen worden ingeschakeld, doch niet eerder dan dat Member tevergeefs schriftelijk is aangemaand om binnen 14 dagen alsnog, zonder bijkomende kosten, tot betaling over te gaan. Member is in geval een incassobureau wordt ingeschakeld, de bij wet vastgestelde incassokosten verschuldigd (in Nederland 40,00 euro). Indien het incassobureau het door Member verschuldigde niet alsnog kan incasseren, kunnen gerechtelijke maatregelen worden getroffen, waarvan de kosten eveneens voor rekening van Member komen.
 6. Credits zijn maximaal 12 maanden na aanschaf geldig. Credits die 12 maanden of ouder zijn, kunnen worden verwijderd uit het persoonlijke account van Member.
 7. Credits zijn nimmer overdraagbaar aan derden en zijn nimmer inwisselbaar voor geld. Credits kunnen uitsluitend middels de Website worden verzilverd.
 8. GL kan de tarieven van Credits te allen tijde wijzigen, met dien verstande dat zulks geen invloed heeft op reeds gesloten transacties met betrekking tot de aanschaf van Credits.
 9. GL kan voorts het recht tot gebruik van de Diensten eenzijdig uitbreiden, beperken of intrekken, met dien verstande dat zulks geen betrekking heeft op de Diensten waarvoor Member reeds heeft betaald en ten aanzien waarvan hij nog beschikt over niet verzilverde Credits. Indien Member door eenzijdig beperken of intrekken door GL van het recht tot gebruik van betaalde diensten, kennelijk onredelijk wordt benadeeld, maakt Member aanspraak op terugbetaling van nog niet verzilverde Credits, mits de beperking of intrekking blijvend is en de beperking c.q. intrekking niet het gevolg is van een getroffen maatregel in verband een omstandigheid dat Member zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 5. | Herroepingsrecht

 1. Member die Credits aanschaft, heeft in beginsel het wettelijke recht die transactie zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot 14 dagen na het aangaan van die transactie. Voor zover de aangeschafte Credits binnen de bedoelde bedenktijd zijn verzilverd, vervalt het recht van ontbinding ten aanzien van de verzilverde Credits, mits:
  • de nakoming van de betaalde diensten is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Member; en
  • Member heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding voor zover de Credits door hem zijn verzilverd.
 2. Member maakt slechts aanspraak op terugbetaling van door hem aangeschafte en nog niet verzilverde Credits voor de duur van de bedenktijd als bedoeld in lid 1.
 3. Member kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij GL of door gebruik te maken van het Europese modelformulier voor herroeping, die te allen tijde kan worden verkregen via de Website. Indien Member gebruik maakt van het Europese modelformulier voor herroeping dient Member een ingevuld exemplaar van dit formulier per e-mail toe te zenden aan GL.
 4. Zodra GL in kennis is gesteld van het voornemen van Member om de transactie tot aanschaf van Credits geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zal GL de ontbinding onverwijld per email aan Member bevestigen. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen na ontbinding van de transactie, via dezelfde betaalmethode als waarmee Member de Credits aanschafte.
 5. De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag die volgt op het aangaan van de transactie, derhalve de dag nadat Member het betalingsformulier heeft ingevuld zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze Voorwaarden.
 6. Indien GL aan Member de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het contactformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Member.

Artikel 6. | Gebruiksrecht

 1. Mits Member aan alle in het aanbod gestelde (betalings)voorwaarden heeft voldaan, verleent GL Member een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar en een beperkt gebruiksrecht (licentie) voor toegang tot en het gebruik van de Website. Dit recht omvat uitsluitend het recht om de Website te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor de Website is ontwikkeld en in gebruik is gegeven. Dit gebruiksrecht van Member is niet overdraagbaar aan derden.
 2. Member komt geen enkel eigendomsrecht toe ten aanzien van enig gedeelte van de Website; Member maakt uitsluitend aanspraak op het in lid 1 bedoelde gebruiksrecht. Alle niet-expliciet verleende rechten worden door GL voorbehouden. Als Member een inbreuk maakt op het bepaalde in deze Voorwaarden of als GL gelooft dat de handelingen van Member schadelijk kunnen zijn voor GL dan wel voor anderen, kan GL Members’ licentie intrekken en Member de toegang tot de Website en het account van Member blokkeren. Indien GL dat nalaat, impliceert dit niet dat GL het gedrag van Member goedkeurt. Indien GL niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit dan ook dat GL strikte naleving in toekomstige of andere gevallen wel kan verlangen.
 3. Bezoeker zal de Website uitsluitend op rechtmatige wijze gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:
  1. Misbruik;
  2. het kopiëren, distribueren of openbaar maken van (delen van) de Website, waaronder, doch niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraping";
  3. het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan zichzelf;
  4. het gebruiken van robots, spiders, crawlers of enig ander geautomatiseerd(e) middel of interface niet door GL beschikbaar gesteld om toegang tot de Website te krijgen of om gegevens te benaderen;
  5. het gebruiken van geautomatiseerde bots of andere software om berichten te sturen via de Website;
  6. onderzoek of beproeving van de beveiliging van de Website of netwerken van anderen dan van zichzelf;
  7. het aantasten van de werking van de Website, inclusief de beveiliging en systeemintegriteit daarvan, of netwerken van anderen dan van zichzelf;
  8. het benaderen van of het vergaren van contactgegevens van andere Members voor andere doeleinden dan waarvoor deze ter beschikking zijn gekomen van de Bezoeker, zoals commerciële doeleinden;
  9. het vervreemden, verhuren of verstrekken aan derden, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen of onbruikbaar maken van de door het in lid 1 bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan van zichzelf;
  10. het decompileren, reverse engineering, demonteren, wijzigen, verhuren, verkopen, leasen, uitlenen, distribueren of creëren van afgeleide werken van of verbeteringen aan de Website, of enig deel ervan;
  11. het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de Website zou kunnen veroorzaken;
  12. het verzamelen via de Website van persoonsgegevens;
  13. het imiteren van andere personen of entiteiten middels memberprofielen of anderszins;
  14. het schenden van intellectuele eigendoms-, privacy- en/of andere rechten van GL of derden, waaronder andere gebruikers van de Website mede begrepen;
  15. het benaderen van de Website in een poging om een soortgelijke of concurrerende website te ontwikkelen indien daarbij een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van GL of een derde;
  16. het ondersteunen, verstoren, vernietigen, manipuleren, verwijderen, onbruikbaar maken of anderszins aantasten van enige gedeelte van de Website, met inbegrip van het de-indexeren van (een gedeelte) van de Website van enige website van een derde, zoals een verzoek tot het verwijderen van een zoekmachinewebsite (bijvoorbeeld Google, Bing, Yahoo).
 4. Bezoeker zal GL niet aansprakelijk houden voor gebruik van de Website door Bezoeker.
 5. Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan Member verstrekte Inlogcode worden aan Member toegerekend als ware de gedragingen van Member zelf.
 6. Members openbare memberprofiel en diens openbare inhoud kan worden doorzocht door zoekmachines van derden.

Artikel 7. | Diensten van het Bedrijf en Bedrijfscontent

 1. Het Bedrijf biedt de Diensten van het Bedrijf en Bedrijfscontent aan middels de Website. GL is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Diensten van het Bedrijf, enige Bedrijfscontent of enige fout of tekortkoming met betrekking tot het tonen van Bedrijfscontent. GL vergewist zich niet van de Bedrijfscontent en de openbaring daarvan door het Bedrijf houdt dan ook geen goedkeuring van GL in. Bezoeker aanvaardt dat Bedrijfscontent onnauwkeurig, ongefundeerd of zelfs onjuist kan zijn en vrijwaart gl ter zake van al zijn aanspraken.
 2. Member dient er rekening mee te houden dat Bedrijf fictieve memberpersonages op de Website kan presenteren en dat Bedrijf, of een derde partij namens Bedrijf, hosts kan inzetten. De hosts kunnen fictieve gesprekken, rollenspellen of andere fictieve communicatie met Member en andere gebruikers van de Website voeren. Hosts worden ingezet met als doel het stimuleren van interacties binnen de Website en het voeren van conversaties met gebruikers. Hosts zijn ook bedoeld om de activiteiten van gebruikers, communicatie en content te controleren om te garanderen dat deze Voorwaarden worden nageleefd. Bezoeker gaat ermee akkoord dat alle content afkomstig van de bedoelde hosts, informatie, tekst en afbeeldingen fictief zijn en als Bedrijfscontent worden beschouwd en dat deze slechts bedoeld zijn als entertainment. Alle hosts zijn fictief. Elke gelijkenis met echte personen, levend of dood, is zuiver toeval.
 3. GL is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met de Diensten van het Bedrijf of enige andere activiteit van het Bedrijf, inclusief alle Bedrijfscontent. GL is niet verplicht om Bedrijfscontent te controleren. Aangezien Bedrijfscontent uitsluitend is gebaseerd op informatie die door het Bedrijf wordt verstrekt, biedt GL deze Content uitsluitend aan namens en voor risico van Bedrijf, zonder dat GL de Bedrijfscontent goedkeurt of aanbeveelt. Bezoeker vrijwaart GL van alle aansprakelijkheid in verband met de interactie tussen de Bezoeker en het Bedrijf of een rechtshandeling tussen de Bezoeker en het Bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot de Diensten van het Bedrijf. GL controleert of beheert het Bedrijf of de Diensten van het Bedrijf niet. GL fungeert niet als een agent of bemiddelaar voor de Bezoeker of het Bedrijf. GL is niet betrokken, niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor een mening, advies of enige andere informatie afkomstig van het Bedrijf
 4. Een eventuele overeenkomst tussen het Bedrijf en Bezoeker beïnvloedt de rechtsverhouding tussen Bezoeker en GL, zoals beschreven in deze Voorwaarden, niet. Met het oog op de uitoefening of bescherming van de contractuele rechten van GL, beschouwen de Bezoeker en het Bedrijf GL als een derde begunstigde ten aanzien van overeenkomsten tussen de Bezoeker en het Bedrijf.

Artikel 8. | Inlogcode

 1. Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de Website en het gebruik van de aan Member verstrekte Inlogcode.
 2. De Inlogcode van Member dient strikt geheim te worden gehouden. GL en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan Member kennis kunnen nemen van de aan Member verstrekte Inlogcode. Member dient GL onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn Inlogcode of enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account op de Website. GL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Inlogcode door een ander, al dan niet met medeweten van Member.
 3. Indien GL constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan Member gebruik (kunnen) maken van de Inlogcode of indien Member GL van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert GL met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste Inlogcode tot de Website. GL stelt Member, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de Inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende Inlogcode aan Member.
 4. GL heeft het recht om, indien en voor zover de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, het gebruik door Member van de Inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien Member enige op hem rustende verplichting, zoals voorzien in deze Voorwaarden, niet nakomt.
Artikel 9. | Gebruik van de Diensten

 1. Het gebruik van de Diensten door Member is volledig op eigen risico van Member. Member dient zich bewust te zijn dat de Website fictieve memberpersonages kan bevatten. Member dient zich er tevens van bewust te zijn dat wanneer Member betrokken is bij communicatie via internet met mensen die onbekend voor Member zijn, dat deze mensen niet noodzakelijkerwijs hoeven te zijn wie zij zeggen te zijn en dat deze mensen misleidende informatie kunnen verstrekken, zich bedrieglijk kunnen opstellen of zich op een onwettige manier kunnen gedragen. Member is zelf verantwoordelijk voor de interacties die hij al dan niet middels de Website met andere Members, hosts, het Bedrijf of derden voert. GL is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en nalaten van andere Members op de Website, hetgeen tevens geldt ten aanzien van het doen en nalaten van het Bedrijf of derden.
 2. Member aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van door Member zelf of via diens persoonlijke account verzonden Content en Content welke Member plaatst op diens openbare profiel of in de openbare ruimte van de Website. Member garandeert bij het plaatsen van Content op de Website dat hij de rechtmatige eigenaar van de Content is of anderszins rechtmatig gebruiker is van de Content.
 3. Member onthoudt zich van het plaatsen van Content die spam betreft, aanstootgevend, misleidend, lasterlijk, obsceen, bedreigend, politiek getint, intimiderend, gewelddadig, pornografisch, racistisch of (anderszins) wettelijk verboden is, waaronder mede begrepen jeugdfoto's (foto’s van personen die in het betreffende rechtsgebied minderjarig zijn), groepsfoto's, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto's van andere mensen dan Member zelf die herkenbaar in beeld zijn, alsook foto's van dieren.
 4. Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, adresgegevens, emailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het eigen memberprofiel of via Content te verspreiden middels de Diensten.
 5. Het is Member niet toegestaan om op de Website meer dan één account aan te maken en zich op Website voor meer dan één Lidmaatschap aan te melden.
 6. GL behoudt zich het recht om het openbare memberprofiel van Member in te lezen en eventueel, zonder enige mededeling vooraf, te weigeren of te verwijderen. Dit geldt ook voor overige Content voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van het Lidmaatschap.
 7. Member stemt ermee in dat zijn Content vindbaar en zichtbaar is middels websites van derden, waaronder zoekmachines mede begrepen. Deze Content is dan ook vindbaar via websites van derden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft websites van derden met wie GL ter zake een samenwerking is aangegaan.

Artikel 10. | Opzeggen en einde Lidmaatschap

 1. Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor het Lidmaatschap.
 2. GL heeft het recht om, voor zover slechts sprake is van Gratis toegang het Lidmaatschap, dit Lidmaatschap van Member en gebruik van gratis Diensten naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen. Op Premium toegang Lidmaatschap is het bepaalde in artikel 4.12 van toepassing.
 3. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Diensten, heeft GL de mogelijkheid het Lidmaatschap van Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12 maanden de Diensten niet heeft gebruikt.
 4. Bij het opheffen van het Lidmaatschap door GL op grond van het vorige lid of op grond van opzegging door Member, komen alle Credits direct te vervallen. Ontvangen betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd.
 5. Op GL rust na het eindigen van het Lidmaatschap, op grond van opzegging, op grond van artikel 5.2 of welke andere grond dan ook, geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke Content van Member dan ook.
 6. Het bepaalde in deze Voorwaarden dat door de aard of strekking ervan, bestemd is om ook te gelden na beëindiging van het Lidmaatschap, zullen na de beëindiging daarvan volledig van kracht blijven.

Artikel 11. | Ontvangen van berichten

 1. Door het aangaan van het Lidmaatschap verklaart Member zich akkoord met het ontvangen van (email)berichten die nodig zijn om de overeengekomen diensten uit te voeren. Voorts kan GL Member berichten sturen aangaande informatie in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van speciaal geselecteerde aanbiedingen van GL of derden, anders dan bedoeld in de vorige twee volzinnen, is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Member vereist. Member kan zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze.
 2. De wijze waarop de privacy van Member wordt gewaarborgd staat beschreven in de privacyvoorwaarden behorende bij deze Voorwaarden.

Artikel 12. | Garantie en vrijwaring

 1. De Website bevat software waarmee Member in contact kan treden met andere gebruikers en het Bedrijf. Tenzij anders vermeld, is GL slechts verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de Website, de Diensten, de klantenservice en het verwerken van betalingen in het kader van de Diensten. GL is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Diensten van het Bedrijf.
 2. GL en het Bedrijf bieden Member door gebruik van de Website en de Diensten geen enkele garantie op succes, een date of een relatie. De Diensten worden uitdrukkelijk ‘as is’/ ‘zoals beschikbaar’ aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde, van welke aard dan ook. Member gebruikt de Diensten en de Diensten van het Bedrijf op eigen risico.
 3. GL is niet gelieerd aan enige gebruiker van de Website. De enkele openbaring daarvan impliceert niet dat GL memberprofielen, content van andere gebruikers van de Website, Bedrijfscontent of de Diensten van het Bedrijf goedkeurt of aanbeveelt. GL is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en de Diensten van het Bedrijf. GL kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde content juist, volledig, rechtmatig en niet-misleidend is en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 4. GL controleert niet vooraf de nauwkeurigheid, juistheid en rechtmatigheid van de informatie en Content gepubliceerd door Member en andere Members, maar behoudt zich het recht voor dit in de toekomst wel te doen. GL behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of andere Members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat GL al het offensieve materiaal kan verwijderen. Door gebruik te maken van de Diensten accepteert Member dat hij in aanraking kan komen met offensief materiaal.
 5. GL wijst alle, in de mate dat dat door dwingende wetgeving is toegestaan, garanties en aansprakelijkheid af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de Website, content van Members, eventuele virussen of andere schadelijke componenten, de veiligheid van de Website, de rechtmatigheid van gebruik van de Website in het land van Bezoeker, de voortdurende deugdelijke werking van de Website en de Diensten, de kwaliteit van de Diensten in overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. In het bijzonder is GL niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de niet deugdelijke werking van de Website of de Diensten als gevolg van overmacht, als gevolg van een aan Member toerekenbare omstandigheid of als gevolg van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel.
 6. GL is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade (waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel) van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.
 7. De Website kan Bezoeker toelaten om te linken naar andere websites of bronnen op het internet. Voorts kunnen andere websites of bronnen op het internet links naar de Website bevatten. Wanneer de Bezoeker toegang krijgt tot bronnen van derden op het internet, doet de Bezoeker dit op eigen risico. GL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van bronnen van derden. Het opnemen van een dergelijke link op de Website impliceert niet de goedkeuring of enige samenwerking tussen GL en deze derden.
 8. Bezoeker vrijwaart GL en alle anderen van wiens hulp GL gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade, die verband houden met de uitvoering van de Diensten en welke schade toerekenbaar is aan (een) ander(en) dan aan GL.
 9. Bezoeker vrijwaart GL en alle anderen van wiens hulp GL gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, van alle aanspraken van derden voor schade die aan de Bezoeker, op grond van de wet dan wel deze Voorwaarden, toerekenbaar is. Indien GL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden GL en de bedoelde anderen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn GL c.q. de bedoelde anderen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GL en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Bezoeker.
 10. Indien en voor zover een gerechtelijke instantie, ondanks het bepaalde in het overige van deze Voorwaarden, oordeelt dat GL aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van Member of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal door Member betaalde bedrag aan Credits in de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan wel 100,00 euro, e.e.a. behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.
 11. Op de aansprakelijkheidsbeperkende en vrijwaringsclausules in deze Voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door werknemers van GL, alsook door het Bedrijf en derden van wiens hulp het Bedrijf of GL bij het uitvoeren van de Diensten gebruik maken.

Artikel 13. | Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Diensten en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de gebruikte software, vormgeving, werking en sjablonen van de Website behoren toe aan GL, dan wel zijn licentiegever. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de handelsnaam en domeinnaam van de Website en het Bedrijf en, behoudens het bepaalde in de vorige zin, de Website en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving en de beelden, audio, video, logo’s, geschriften op de Website, behoren toe aan het Bedrijf, dan wel zijn licentiegever, voor zover deze rechten niet bij Member zelf rusten. Het is de Bezoeker, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de rechthebbende, verboden het materiaal waarop de rechten van GL, het Bedrijf c.q. derden rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. GL neemt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten hoog op, ook die van gebruikers van de Website. Als Bezoeker veronderstelt dat middels de Website een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bezoeker of enig ander, dan wordt Bezoeker verzocht een bericht aan GL te versturen dat bevat:
  • de naam van Bezoeker;
  • de naam van de partij wiens intellectueel eigendomsrecht is geschonden, indien deze partij niet de Bezoeker zelf is;
  • de naam en beschrijving van het werk waarop de inbreuk betrekking heeft;
  • de locatie op de Website waar het betreffende werk zich bevindt;
  • een verklaring dat de Bezoeker te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het beschermde werk niet is toegestaan door de rechthebbende, dan wel ingevolge enig wettelijk voorschrift;
  • een verklaring dat de Bezoeker bevestigt dat de informatie vervat in zijn kennisgeving juist is en dat de Bezoeker of derde-rechthebbende eigenaar van het werk is, dan wel een exclusief recht toekomt om inbreukprocedures met betrekking tot het gebruik ervan te doen. Bezoeker dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar GL via het account van Member op de Website, dan wel door (als niet-Member) gebruik te maken van de contactgegevens van GL.
 3. Indien Member een melding ontvangt van GL met de strekking dat Content van Member is verwijderd, kan Member een tegenbericht sturen aan GL. Members tegenbericht moet het volgende bevatten:
  • naam, adres, emailadres en fysieke of elektronische handtekening van Member;
  • het referentienummer van de melding (indien van toepassing);
  • de naam en beschrijving van het materiaal en de locatie op de Website voordat het materiaal werd verwijderd;
  • een verklaring dat het materiaal per vergissing is verwijderd;
  • instemming van Member met de jurisdictie van de rechtbanken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden;
  • toestemming van Member om eventuele tegenvorderingen van de partij die het verzoek tot verwijdering ingediend heeft, in behandeling te nemen.
 4. Member dient er rekening mee te houden dat GL geen actie kan ondernemen met betrekking tot de tegenvordering van Member, tenzij Members kennisgeving strikt voldoet aan de voorgaande vereisten. Member dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar GL via het accountdashboard van Member, dan wel door (als niet-Member) gebruik te maken van de contactgegevens van GL.

Artikel 14. | Technische gebreken

 1. GL garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Website en garandeert evenmin de technische functionaliteit van de Website.
 2. GL is met name niet verantwoordelijk voor verstoringen van de kwaliteit van de toegang tot de Website als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarvoor GL niet verantwoordelijk is.
 3. Indien onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal GL dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 15. | Ideeën indienen

 1. GL en haar werknemers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën met betrekking tot processen, technologieën, productverbeteringen of productnamen. Bezoeker wordt verzocht geen ongevraagde ideeën, content, illustraties, suggesties of andere werken in welke vorm dan ook aan GL of haar medewerkers te verstrekken, teneinde mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen omdat producten van GL kunnen lijken op de door Bezoeker aan GL verstrekte ideeën.

Artikel 16. | Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van de Website zijn de Privacyvoorwaarden van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van Bezoeker worden verwerkt. GL houdt zich hierbij aan de vigerende wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Indien bij GL een redelijk vermoeden bestaat van overtreding zijdens Bezoeker van een of meerdere bepalingen zoals beschreven in deze Voorwaarden en andere Bezoeker(s) hiervan (mogelijk) schade of hinder ondervinden, dan is GL gerechtigd om kennis te nemen van de via de Website uitgewisselde gegevens. GL werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 17. | Geschillen

 1. Op elk gebruik van de Website en elk Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd dwingend wettelijk voorschrift, is in geval van een geschil tussen GL en Member, uitsluitend de Rechtbank te Rotterdam bevoegd tot kennisneming van het geschil. Bezoeker dient zich te realiseren dat alle kosten van procederen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kunnen komen.

Artikel 18. | Aanvullende voorwaarden

 1. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 2. GL en Bezoeker zijn van elkaar onafhankelijk. De rechtsverhouding tussen deze partijen behelst geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of werknemers-/werkgeversrelatie tussen de Bezoeker en GL.
 3. GL staat buiten de onderlinge verhoudingen tussen Members.
 4. GL heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze Voorwaarden treden voor Members met Gratis toegang, Members die niet langer over Credits beschikken alsook voor andere Bezoekers, onmiddellijk in werking na bekendmaking van de gewijzigde Voorwaarden. Voor Members met Premium toegang die over openstaande Credits beschikken, treden de wijzigingen slechts onmiddellijk na bekendmaking in werking indien Member uitdrukkelijk instemt met de gewijzigde Voorwaarden, dan wel vanaf het moment dat alle Credits die voorafgaand aan de wijziging zijn aangeschaft, zijn verzilverd. In het laatste geval wordt Member duidelijk gewezen op de toepassing van de gewijzigde Voorwaarden.
 5. Voor vragen of problemen in verband met het gebruik van de Website, kan Bezoeker contact opnemen met GL. De contactgegevens van GL zijn op de Website geopenbaard. Members dienen op de daartoe onder hun account op de Website aangewezen wijze contact op te nemen.


Versie: 7 februari 2019